BETINGELSER OG VILKÅR 

Generelt om avtalen:
Våre vilkår gjelder alle våre produkter og tjenester ut mot alle våre kunder.
Vilkårene ble sist revidert 13.06.2019

Denne avtalen omhandler kundens kjøp og bruk av alle typer tjenester og produkter utviklet eller
levert av leverandøren. Kunden er definert som alle firmaer og privatpersoner som bestiller tjenester eller produkter levert av leverandøren (Leverandøren AS eller tilhørende selskaper).

1. Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss via nettsidene, epost eller annen måte. Det er ikke noe bindingstid, og standard oppsigelsestid er 30 virkedager fra dagen du sender skiftelig oppsigelse per epost. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Denne avtalen er til enhver tid gjeldene mellom leverandøren og kunden.

2. Betaling og varighet
Prisene oppgis ved bestilling og faktureres normalt forskuddsvis. Alle priser er spesifisert eksklusiv merverdiavgift. Se informasjonen om de ulike pakkene for hvilke beløp som vil påløpe månedlig og hvilke som er engangsbeløp. Fakturaen sendes til din registrerte epostadresse, denne forfaller innen 7 dager.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Leverandøren kan uten forbehold låse/stenge kundens nettbutikk dersom kunden ikke overholder sine betalingsfrister.
Hostingavtalen har ingen bindingstid, men månedlig som løper fra kjøpsdato med gjensidig oppsigelse på en måned som løper fra den første dag i den etterfølgende måned. Oppsigelse skal gjøres skriftlig fortrinnsvis per epost.
Leverandøren kan ovedra rettigheter og forpliktelser til selskaper i samme konsern eller andre selskaper ved salg, omstrukturering eller andre grunner som gjør at dette er nødvendig. Leverandører kan foreta prisjustering med en måneds varsel.
Hvis det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen form for kreditorstyring hos den ene part, har den annen part rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Leverandøren kan uansett årsak velge å avslutte kundeforholdet. Kunden skal da ha en måned til å flytte over til alternativ leverandør, eller til gjeldende hosting-periode utløper.

Markerte felter på nettsidene:
* Du blir belastet/Fakturert hver måned, Oppsigelsestiden er en kalendermåned, fra den første dagen i påfølgende måned fra dagen du sender skriftlig oppsigelse per e-post. Dersom betalingen ikke finner sted kan nettbutikken bli stengt.
*** Ved overforbruk må kontoen oppgraderes til neste pakke ellers kan den bli stengt.

3. Installasjon, tjeneste og leveranse
Når betalingen er registrert hos oss vil installasjonen utføres. Vi oppretter webhotell for deg, og sender deg den informasjonen du trenger for å eventuelt få registrert ditt domenenavn.
Dersom du ikke har fylt inn gyldig domenenavn, vil du bli kontaktet for en avklaring på dette. Ved registrering av .no domene kreves det at du er registrert som firma, og at organisasjonsnummeret er oppgitt ved bestilling. Alternativt kan leverandøren registrere og holde domenet for dere.
Leverandøren tilbyr en rekke produkter og tjenester til kunden, som hosting, programutvikling, tilleggsmoduler og rådgivning – som alt inngår under denne avtalen.
Kunder som har Magento kjørende på hosting-pakke plikter å forholde seg til Magento Inc’s lisensavtaler. Kunder som har valgt Magento Community Edition har ingen garanti fra verken Magento Inc. eller leverandøren. Kunder som kjører Magento Enterprise Edition har garanti basert på innholdet i lisensavtale inngått direkte mellom Magento Inc. og kunden. Eventuell feilretting av standard-funksjonalitet i Magento Community Edition eller Magento Enterprise Edition er ikke inkludert i noen av våre hostingpakker eller serviceavtaler. Support/assistanse av leverandørens tilleggsmoduler og/eller tilleggstjenester belastes etter medgått tid. Eventuelle feil i tilleggsmoduler utbedres kostnadsfritt for kunden. Leverandøren kan til enhver tid kansellere kjøp av tilleggsmoduler, der kunden får kreditert det aktuelle beløpet.

4. Oppgradering, feilmelding og retting
Nettbutikken leveres i den seneste stabile og gjennomtestede Magento versjonen og vil ikke kunne oppgraderes av kunde. Dersom behov for å oppgradere til nyere butikkversjon må dette gjøres gjennom en egen avtale med oss. Kunde har ikke lov til å duplisere, kopiere eller på annen måte misbruke programmvaren levert gjennom Leverandøren.
Dersom feil eller brudd på tjenesten skulle oppstå, plikter kunden omgående å gi melding til leverandøren om forholdet. Etter mottak av feilmeldingen skal leverandøren igangsette nødvendige undersøkelser for å identifisere feilkilden og foreta retting. Kunden har tilgang til leverandørens supporttjenester via epost og telefon. Ved feil som skyldes leverandøren innenfor normale åpningstider skal leverandør ha startet feilretting innen rimelig tid etter at feilen er meldt.

5. Support
Enkel driftssupport er inkludert i våre nettbutikkpakker. Ved omfattende supportbehov som går utover vanlig enkel driftssupport kan Leverandøren kreve oppgradering av pakken, evt betaling per påbegynte konsulenttime ved spesielle behov. Ved drifts support menes hjelp til å finne ut hvordan man gjør ting, samt om noe er feil med nettbutikken. Ved behov for å endre ting, oppdatering, oppgradering, design, lage funksjoner, eller installere nye moduler, er dette tillegg. Enkel driftssupport er inkludert døgnet rundt! Svarer så raskt vi kan.

6. Opplysninger gitt i nettbutikken og innløsning avtaleVi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Avtalen om leie av nettbutikk gjennom.
Leverandøren kan kjøpes ut til kundens egen eie for en vederlagssum lik 15 ganger månedsleie. Grunnlaget for dette er basert på design/moduler og tilpasninger laget av Leverandøren. Da vil man få nettbutikken i sin helhet i eget eie.

7. Sikkerhet, mislighold og ansvar
– Leverandøren tar backup av alle nettsteder engang i døgner.
– Leverandøren skal ikke klandres for tap av produktinfo, kundeinfo eller annen info som er knyttet til nettstedet dersom serveren som nettbutikken er installert på mot formodning skulle skades eller gå ut av drift.
– Kunden godkjenner at Leverandøren fraskriver seg alt økonomisk ansvar for kundens verdier eller kundens nettbutikk. Kunden aksepterer at Leverandøren kan bruke eksterne hosting-leverandører til lagring av kundens nettbutikk.
Kunden aksepterer også i dette tilfellet at Leverandøren ikke kan stilles økonomisk ansvarlig som eventuell nedetid eller feil på disse servere måtte medføre. Leverandøren forplikter seg til å kontakte eventuell ekstern hosting/server-leverandør ved eventuell nedetid og videreformidle årsak til nedetid til de kundene som da er berørt.
– Leverandøren har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte tap, indirekte tap eller følgetap som skyldes handlinger utført av leverandøren rundt noen av sine tjenster, herunder drift, support, tilpasninger, rådgivning eller noen andre områder i leveransen eller programvaren.
– Enhver kunde som leier nettbutikk gjennom Leverandøren må forholde seg til og rette seg etter Norsk lov. Dersom Leverandøren får kunnskap om at en kunde ikke overholder Norsk lov kan nettbutikken til den kunde dette gjelder stenges midlertidig eller permanent.
Leverandøren kan kreve tilfredsstillende sikkerhet for leverandørens eventuelle investeringer eller forpliktelser som påløper i forbindelse med denne Avtalen.

8. Valg av betalingsmetode i kundens nettbutikk og andre avtaler
Kunden må selv sørge for å opprette egne avtaler med betalingsterminalselskaper eller andre type 3.parts avtaler som bl.a Kelkoo.no, Klarna AS, Prisguide.no, Mamut ASA, e-conomic og lignende selskaper. Webaas er behjelpelig med valg av samarbeidspartner og innstallasjon av tjenestene.

9. Kommunikasjon mellom leverandør og kunde

All kommunikasjon mellom Leverandøren og Kunde som omhandler kundeforholdet skal gjøres skriftlig. Det er kundens ansvar å til enhver tid holde Leverandøren oppdatert med korrekt postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Leverandørens kontaktinformasjon skal til enhver tid være oppdatert på Leverandørens nettside.

10. Taushetsplikt
Partene har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art uansett formidlingsform. Dette gjelder, men er ikke begrenset til opplysninger om den annen parts tekniske innretninger, rutiner, driftsforhold, priser eller opplysninger som kan skade en av partene eller som kan utnyttes av utenforstående. Partene plikter å ta de nødvendige forhåndsregler for å unngå av konfidensiell informasjon ikke blir gjort kjent for andre i strid med Avtalen.

11. Force majeure
Dersom force majeure mv. gjør at driften helt eller delvis ikke kan gjennomføres eller i vesentlig grad gjøres vanskelig av hendelser som krig, terrorangrep, brann, naturkatastrofer, endringer i lover, forskrifter eller andre regler, streik, lockout, blokkade eller øvrige forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid forholdet varer.